Utvalgsmøter:

15. og 16. januar 2018

Fremtidens videregående opplæring

Videregående opplæring i andre land

Hva vil det si å være studieforberedt?

En av oppgavene til utvalget er å vurdere om videregående opplæring tilfredsstiller arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse. I utvalgets mandat står det videre at videregående opplæring skal gi elevene en opplæring som fremmer lærelyst, motivasjon og trivsel og at utvalget skal vurdere om opplæringen bidrar til det i dag. Utvalget diskuterte hva det vil si å være studieforberedt og hvem som skal definere hva som ligger i dette begrepet. Utvalget diskuterte også utviklingen i bruk av spesielle opptakskrav til høyere utdanning, generell studiekompetanse og hva vi vet om hvor studieforberedt elever er etter å ha fullført videregående opplæring.

Voksne i videregående opplæring

I utvalgets mandat står det at utvalget skal vurdere hvordan man best mulig kan legge til rette for at voksne skal kunne oppnå studiekompetanse/fagbrev/yrkeskompetanse.  I diskusjonen pekte utvalget på at det er store forskjeller mellom fylkeskommunenes tilbud til de voksne, og at det er noen særskilte utfordringer knyttet til tilbudet til innvandrere med dårlige norskkunnskaper.

23.november 2017

Utvalget gikk gjennom utviklingen av dagens videregående opplæring fra Reform 94, og drøftet kort viktige premisser for de analyser de skal gjøre. Et bredt og solid kunnskapsgrunnlag må ligge til grunn for utvalgets analyser.

Utvalget gikk gjennom et grovutkast til disposisjon for delinnstillingen, samt møteplanen i 2018.

16. oktober 2017

På utvalgets første møte ønsket statsråd Henrik Asheim lykke til med arbeidet. Kunnskapsdepartementet orienterte kort om bakgrunnen for å sette ned utvalget og orienterte også kort om relevante pågående prosesser i departementet. Tidligere sekretariatsleder for Ludvigsen-utvalget, Hege Nilssen, orienterte om arbeidet i utvalget.

Utvalget drøftet mandatet og overordnede problemstillinger de ønsket å se nærmere på.

—————————————————————————————————————————–

28. februar og 1. mars 2018

  • Skolebesøk Charlottenlund videregående skole, Trondheim
  • Motivasjon og trivsel
  • Yrkesforberedt
  • Frafall
  • Fagskoler

18. april 2018

  • Struktur og innhold

30. og 31 mai 2018

  • Aktører og ansvar
  • Styrker og svakheter ved systemet

28. august 2018

  • Hva skal videregående opplæring være?

25. september 2018

16. og 17. oktober 2018

5.-8. november 2018