Utvalgsleder Ragnhild Lied startet dagen med å presentere NOU 2018:15 Kvalifisert, forberedt og motivert, som er utvalgets delinnstilling om kunnskapsgrunnlaget i videregående opplæring.

Tre personer var invitert til å kommentere innstillingen; fylkesutdanningssjef i Troms Børre Krudtå, Christine Stoltenberg fra Elevorganisasjonen og leder i Utdanningsforbundet i Troms Thomas Nordgård. De tre innlederne mente at utvalgets delinnstilling er et godt grunnlag for det arbeidet utvalget nå skal i gang med. De pekte på sentrale problemstillinger som de håper at utvalget skal se nærmere på, blant annet behovet for fleksibilitet, vurderingsordningene, elever som ikke får læreplass og at elevene må oppleve mening med opplæringen. Voksnes behov for stadig å kunne oppdatere kompetansen sin ble også nevnt.

Utvalgsmedlemmene John Arve Eide og Kristine Novak ledet deretter diskusjonene rundt de to hovedspørsmålene. Utvalget var særlig opptatt av å få høre hvilke styrker og utfordringer som preger videregående opplæring i de nordligste fylkene.

Deltakerne oppfordret utvalget til å tenke nytt rundt videregående opplæring, men advarte samtidig mot å endre det som fungerer godt i dag. Mange minnet utvalget om at de nordligste fylkene har lange reiseavstander og små skoler, og at det er viktig å fortsatt kunne opprettholde et bredt utdanningstilbud i distriktene.

Mange spenstige forslag ble fremmet for utvalget i Tromsø, og det var noen tema som særlig gikk igjen:

Videregående opplæring må bidra til at elever og lærlinger er kvalifisert for videre studier og arbeidsliv. Elever og lærlinger må møte noe nytt når de kommer til videregående opplæring, og de må møte en opplæring som er fleksibel, fremtidsrettet og som hjelper dem frem til en kompetanse som verdsettes. Unge og voksne som trenger ny eller mer kompetanse, må ikke møte stengte veier fordi retten er brukt opp. Videregående opplæring må være åpen for alle som ønsker og trenger opplæring. Retten til opplæring må justeres slik at dette blir mulig. Videregående opplæring må være fleksibel, og valgfriheten må bli større. Det må være mulig å velge mer på tvers av utdanningsprogrammene. Innholdet i opplæringen må vurderes på nytt, er det tilstrekkelig fremtidsrettet? Gir det unge og voksne den kompetansen de og samfunnet faktisk trenger? Utvalget bør utfordre fag- og timefordelingen. Vurderingsformene, særlig eksamen, er utdatert.

Utvalgsmedlem Vidar Lande avrundet dagen i Tromsø sammen med to av deltakerne med sine refleksjoner rundt det de hadde hørt på konferansen. Rektor ved Stangnes Rå videregående skole, Sylvi Berg, minnet om at gjennomføring og suksess i videregående opplæring er et systemansvar, og at videregående opplæring har et ansvar for å ta imot og hjelpe alle elever, uansett hvilken bakgrunn og hvilke kvalifikasjoner de kommer med. Inspektør ved Samisk videregående- og reindriftsskole i Kautokeino, Anna Solveig Sara, minnet om at samiske ungdommer har de samme utfordringer som andre ungdommer. Hun pekte samtidig på at kunnskapsgrunnlaget om samiske elever og lærlinger i videregående opplæring er mangelfullt, og at opplæringssystemet har et særlig ansvar for å ivareta samiske elevers og lærlingers interesser.