Godt over hundre personer var samlet da Liedutvalget inviterte til sin første av i alt tre innspillskonferanser som skal arrangeres i 2019. Tilstede i salen var elever, lærere, rektorer og fylkesutdanningssjefer som kjenner videregående opplæring fra innsiden. I tillegg var representanter fra arbeidslivet og organisasjoner som på ulikt vis er involvert i og opptatt av hvordan videregående opplæring bør være i fremtiden.

Utvalgsleder Ragnhild Lied innledet konferansen og presenterte delinnstillingen NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert. Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring. Lied pekte på både styrker og svakheter ved dagens system og løftet frem viktige utfordringer utvalget vil se nærmere på i året som kommer.

Presentasjonen finner du her

Utvalget hadde invitert fire personer til å kommentere delinnstillingen. Dette var Svein Heggheim, fylkesdirektør opplæring i Hordaland fylkeskommune, Alvilde Hellebø fra Elevorganisasjonen i Hordaland, Roger Pilskog, Los distriktssekretær og Mildrid Beate Kronborg Økland som er nestleder i Utdanningsforbundet i Hordaland.

Store deler av dagen var satt av til temasamtaler i grupper og plenum. Det første temaet ble ledet av utvalgsmedlem John Arve Eide. Konferansedeltagerne fikk i oppgave å tenke gjennom hvilke utfordringer de mente er de viktigste i videregående opplæring – og som det er behov for å gjøre noe med. De fremmøtte diskuterte en rekke utfordringer – blant annet mente flere at retten til videregående opplæring er for begrensende, det er for lite fleksibilitet og rom for faglig fordypning, for lite valgfrihet i fag og det er et behov for mer kunnskap om hva det vil si å være studieforberedt.

Tema nummer to handlet om fremtidens videregående opplæring. Utvalgsmedlem Kristine Novak utfordret forsamlingen til å tenke nytt om videregående opplæring. Deltagerne fikk i oppgave å ta utgangspunkt i utfordringene de hadde diskutert under den første bolken – for så å komme med konkrete forslag til hvordan vi kan gjøre videregående opplæring enda bedre. Det kom en rekke innspill endringer. Det var blant annet flere som nevnte utvidet rett til videregående opplæring. Flere forslag handlet om å møte elevenes interesser på en bedre måte enn i dag, for eksempel gjennom å modulbasere opplæringen, det kom også frem forslag om å opprette nye fellesfag, gi økt ansvar og handlingsrom til regionene, fjerne kravet til årstimetallet i fag og endre vurderingsordningen.

Utvalget vil ta med seg både de innspillene som kom opp på selve konferansen, og de forslagene som ble sendt til utvalget i etterkant av diskusjonene. Innspillene er viktige bidrag i utvalgets videre arbeid med å foreslå nye modeller for videregående opplæring.

Avslutningsvis delte to av deltagerne på konferansen, Gunn Iren Müller, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Linda Farestveit, seksjonsleder for opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune sine refleksjoner og tanker om dagen med oss.

Ragnhild Lied rundet av dagen med å invitere deltagerne til videre dialog med utvalget. Utvalget skal det kommende året organisere møteplasser og arenaer der spørsmålene som er løftet opp i delinnstillingen skal diskuteres videre.