17. desember 2019 leverer Liedutvalget sine forslag til en ny videregående opplæring. Forslagene skal omfatte på strukturen og innholdet i hele videregående opplæring, både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsløp.

Utvalget skal vurdere fellesfagenes plass og omfang, fagsammensetningen, ansvarsforhold, overgangsordninger mellom utdanningsprogrammene og tilbudet til voksne. Forslagene til nye modeller skal ivareta mangfoldet i elevgruppen slik at tilbudet møter elevenes og lærlingenes behov og interesser. Utvalget skal legge frem forslag som ruster til aktiv deltagelse i samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanning.

På denne innspillskonferansen er målet å finne de beste løsningene. Vi vil presentere skisser til ulike løsninger som vi ønsker innspill på.

Utvalget ønsker å få så mange synspunkter som mulig fra både skoler, skoleeiere, arbeidslivet og universitets- og høyskolesektoren.

Konferansen har tre tema. Hvert av temaene innledes kort av utvalgets medlemmer og medlemmer fra Liedutvalgets referansegruppe. Deretter er det tid til diskusjon rundt bordene og plenumsdiskusjoner. Alle deltakerne på konferansen inviteres til å holde korte innlegg i plenum. Mer informasjon om dette og om temaene finner du i konferansedokumentet

Program

09.30-10.00    Registrering

Lister for påmelding til innlegg i plenum ligger fremme gjennom hele konferansen

10.00-10.30    Presentasjon av dagen og oppgavene

Utvalgsleder Ragnhild Lied ønsker velkommen og presenterer utvalgets arbeid og forventinger til konferansen

10.30-11.50    Tema 1: Struktur i videregående opplæring- to utdanningsretninger?

Hvordan styrke utdanningenes egenart?

11.50-12.50    Lunsj

12.50-14.05    Tema 2: Utvidet rett til videregående opplæring?

Rett til flere år og flere sluttkompetanser

14.05-14.25    Benstrekk

14.25-15.40    Tema 3: Innhold i videregående opplæring – fag og fagkombinasjoner

Hvilke fag må elevene ha for å være rustet for videre studier, arbeidslivet og delta i samfunnslivet?

15.40-16.00   Avslutning

Refleksjoner fra dagen

Avslutning ved Ragnhild Lied

Vel hjem 

Målgruppen for innspillskonferansen er elever, lærlinger, ansatte på skoler og i fylkeskommuner, representanter fra arbeidslivet, universiteter og høyskoler og organisasjoner med engasjement for videregående opplæring.

Du vil få en tilbakemelding på om du har fått plass på konferansen kort tid etter påmeldingsfristens utløp.

Tid: kl. 09.30 – 16.00

Sted: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo

https://www.radissonblu.com/no/plazahotell-oslo/moter

Frist for påmelding: 20. mai 2019

Påmelding