Øystein Holm-Haagensen, Akademikerne

Live Tronstad, Elevorganisasjonen

Erling L. Barlindhaug, KS

Benedikte Sterner, Landsorganisasjonen

Kirsti Lyngvær Engelien, UHR Lærerutdanning

Svein Anders Tjernsbekk, Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Rita Helgesen, Norsk Lektorlag

Kristian Ilner, Næringslivets Hovedorganisasjon

Kjell Olav Mentzoni, Skolelederforbundet

Terje Moen, Skolenes landsforbund

Kari Hoff Okstad, SPEKTER

Sølve Marie Tegner Stenmark, TEKNA – Teknisk-naturvitenskapelige forening

Åshild Olaussen, UNIO

Inger Johanne Lurås, Universitets- og høgskolerådet

Astrid Kristin Moen Sund, Utdanningsforbundet

Anne Tingelstad Wøien, VIRKE

Alf Aschim, YS

 

Møte med referansegruppen 24. april 2018

Referansegruppen fikk informasjon om arbeidet i utvalget siden sist møte og planen for det videre arbeidet. På forhånd hadde medlemmene i gruppen fått utkast til disposisjon for delinnstillingen. Videre hadde de fått følgende problemstillinger:

  • I utvalgets mandat står det at utvalget skal vurdere behovet for endringer i ansvarsfordelingen mellom nasjonale myndigheter, skoleeiere og arbeidsliv. Dette temaet skal utvalget gjennomgå på sitt møte mai. Vi ber referansegruppen om å komme med synspunkter på styrker og svakheter ved dagens roller og ansvarsfordeling. Utvalget vil ta med seg disse vurderingene i sitt videre arbeid med delinnstillingen.
  • I utvalgets mandat står det at retten til videregående opplæring skal videreføres. Vi ber referansegruppen om å komme med innspill på styrker og svakheter ved dagens rett til videregående opplæring, både for ungdom og voksne

Referansegruppen var fornøyd med hovedtrekkene i utkastet til disposisjon og det skisserte innholdet. Utvalget fikk også gode innspill til de to problemstillingene. Utvalgsleder Ragnhild Lied ba referansegruppen om også å komme med skriftlige innspill til de to punktene.

 

Møte med referansegruppen 24. oktober 2017

Referansegruppen fikk informasjon om arbeidet i utvalget, fra det første møtet  16. oktober og planen for det videre arbeidet. Referansegruppen ga innspill om hva utvalget bør se på i arbeidet. I perioden utvalget skal arbeide vil utvalgsleder ha tre til fire møter med referansegruppen. I tillegg oppfordres referansegruppen til å fortløpende komme med innspill til utvalget.

———————————————————————————————————————–

 

Møte med referansegruppen 28. september 2018