Øystein Holm-Haagensen, Akademikerne

Alida de Lange D’Agostino, Elevorganisasjonen

Erling L. Barlindhaug, KS

Benedikte Sterner, Landsorganisasjonen

Kirsti Lyngvær Engelien, UHR Lærerutdanning

Svein Anders Tjernsbekk, Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Rita Helgesen, Norsk Lektorlag

Aina Bredesen, Næringslivets Hovedorganisasjon

Trygve Beyer-Olsen, Skolelederforbundet

Terje Moen, Skolenes landsforbund

Kari Hoff Okstad, SPEKTER

Sølve Marie Tegner Stenmark, TEKNA – Teknisk-naturvitenskapelige forening

Åshild Olaussen, UNIO

Inger Johanne Lurås, Universitets- og høgskolerådet

Astrid Kristin Moen Sund, Utdanningsforbundet

Anne Tingelstad Wøien, VIRKE

Alf Aschim, YS 

———————————————————————————————————————–

 

Møte med referansegruppen 14. oktober 2019

 

Møte med referansegruppen 10. september 2019

 

Møte med referansegruppen 18. mars 2019

Utvalgsleder Ragnhild Lied inviterte til møte med referansegruppen mandag 18. mars. Agendaen for dette møtet var gjennomgang av utkast til premisser. Premissene skal i første omgang brukes som et arbeidsdokument og være et utgangspunkt for arbeidet med nye modeller for videregående opplæring. Premissforslaget ble tilsendt medlemmene i referansegruppen før møtet slik at medlemmene fikk anledning til å drøfte utkastet internt i sine organisasjoner. Referansegruppen ga i stor grad sin tilslutning til hovedretningen i premissutkastet, men kom også med innspill til endringer.

Referansegruppen ble orientert om status for utvalgsarbeidet, herunder kunnskapsgrunnlag utvalget har innhentet gjennom OECD og UNESCO.

 

Møte med referansegruppen 12. februar 2019

12. februar 2019 ble det femte møtet mellom referansegruppen og utvalgsleder Ragnhild Lied gjennomført. Hovedformålet med møtet var å få referansegruppens respons på delinnstillingen som ble overlevert 10. desember 2018. Utvalget fikk gjennomgående gode tilbakemeldinger på innholdet i delinnstillingen, og fikk nyttige innspill til hvilke temaer som var spesielt viktige å ta tak i hovedinnstillingen.

 

Møte med referansegruppen 5. november 2018

5. november var referansegruppen og utvalgsleder Ragnhild Lied samlet til nytt møte. Referansegruppen fikk to kapitler i delinnstillingen til gjennomlesing før møtet, og ga utvalget gode innspill til disse kapitlene.

 

Møte med referansegruppen 28. september 2018

28. september møtte utvalgsleder Ragnhild Lied og sekretariatet for utvalget hele referansegruppen. Møtet gikk i sin helhet til å drøfte 2. utkast av delinnstillingen. Referansegruppen deltok også på utvalgets digitaliseringsseminar tidligere samme uke, der medlemmene fikk møte hele utvalget.

Utvalget fikk gode innspill som vi tar med oss i det videre arbeidet.

 

Møte med referansegruppen 24. april 2018

Referansegruppen fikk informasjon om arbeidet i utvalget siden sist møte og planen for det videre arbeidet. På forhånd hadde medlemmene i gruppen fått utkast til disposisjon for delinnstillingen. Videre hadde de fått følgende problemstillinger:

  • I utvalgets mandat står det at utvalget skal vurdere behovet for endringer i ansvarsfordelingen mellom nasjonale myndigheter, skoleeiere og arbeidsliv. Dette temaet skal utvalget gjennomgå på sitt møte mai. Vi ber referansegruppen om å komme med synspunkter på styrker og svakheter ved dagens roller og ansvarsfordeling. Utvalget vil ta med seg disse vurderingene i sitt videre arbeid med delinnstillingen.
  • I utvalgets mandat står det at retten til videregående opplæring skal videreføres. Vi ber referansegruppen om å komme med innspill på styrker og svakheter ved dagens rett til videregående opplæring, både for ungdom og voksne

Referansegruppen var fornøyd med hovedtrekkene i utkastet til disposisjon og det skisserte innholdet. Utvalget fikk også gode innspill til de to problemstillingene. Utvalgsleder Ragnhild Lied ba referansegruppen om også å komme med skriftlige innspill til de to punktene.

 

Møte med referansegruppen 24. oktober 2017

Referansegruppen fikk informasjon om arbeidet i utvalget, fra det første møtet  16. oktober og planen for det videre arbeidet. Referansegruppen ga innspill om hva utvalget bør se på i arbeidet. I perioden utvalget skal arbeide vil utvalgsleder ha tre til fire møter med referansegruppen. I tillegg oppfordres referansegruppen til å fortløpende komme med innspill til utvalget.

———————————————————————————————————————–