Utvalgsmøte 7

Utvalget gikk gjennom førsteutkastet til delinnstillingen som skal leveres 10. desember. Diskusjonene i utvalget handlet om hovedstrukturen i delinnstillingen, sammenhengen mellom de ulike kapitlene og sentrale problemstillinger som skal løftes frem. Utvalget ga også konkrete innspill til teksten. Sekretariatet jobber videre etter de innspill som utvalget ga i møtet.

Utvalget oppsummerte at innspillskonferansen i juni hadde vært nyttig, og at innspillene som kom vil bli tatt med i utvalgets videre arbeid. Det samme gjelder skriftlige innspill som kommer til utvalgets nettside.

Utvalget ba sekretariatet forberede to innspillskonferanser i januar 2019, en i Bergen og en i Tromsø. Disse konferansene vil ta utgangspunkt i delinnstillingen, og sekretariatet legger til rette for at utvalget får innspill på to-tre sentrale tema i delinnstillingen.