Oppmerksomheten i dette møtet var rettet fremover mot arbeidet med hovedinnstillingen. I henhold til mandatet skal utvalget levere hovedinnstillingen om ett år, altså i desember 2019. I hovedinnstillingen skal utvalget foreslå og vurdere ulike modeller for videregående opplæring. Utvalget skal komme med forslag til konkrete endringer i strukturen/organiseringen og fagsammensetningen. Hovedinnstillingen skal bygge på delinnstillingen.

Dette innebærer at utvalget skal se på innretningen på studiespesialiserende og andre studieforberedende utdanningsprogrammer, hovedmodellen og ansvarsforholdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, overganger mellom yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogrammer, herunder påbygging til generell studiekompetanse. Utvalget skal også vurdere fellesfagenes plass og omfang i de ulike opplæringsløpene.

I hovedinnstillingen skal utvalget komme med forslag til modeller som ivaretar mangfoldet i elevgruppen. Modellene skal også ivareta elevenes interesser og behov, samtidig som opplæringen skal være relevant for deltakelsen i samfunns-, arbeidsliv og høyere utdanning.

Utvalgsmedlem Kristine Novak ledet utvalget gjennom en kreativ prosess om framtidens videregående opplæring. Utvalget arbeidet også med forberedelser til innspillskonferansene i Bergen og Tromsø i januar 2019. På disse konferansene skal problemstillinger fra delrapporten være utgangspunkt for videre drøfting.

Leder av livsoppholdsutvalget Oddbjørn Raaum presenterte NOU 2018: 13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring. Finansiering av livsopphold. Livsoppholdutvalget leverte sin innstilling 1. desember 2018. Utvalget har utredet løsninger og foreslått modeller for finansiering av livsopphold med sikte på at flere voksne kan ta opplæring på grunnskole- og videregående nivå.