Utvalgets mandat er vidt og det er mange tema som skal opp til vurdering i hovedinnstillingen. Utvalget er i startfasen av arbeidet, og diskuterer nå hvilke premisser de vil legge til grunn for vurdering av mulige modeller for fremtiden videregående opplæring. Det utfordringsbildet utvalget trakk opp i delinnstillingen, ligger nå til grunn for utvalgets videre analyser og drøftinger rundt temaene.

Basert på delinnstillingen – NOU 2018:15 – og mange gode innspill fra en rekke aktører, er utvalget inspirert til å tenke nytt og kreativt om fremtidens videregående opplæring.

Utvalget har valgt å ha en åpen tilnærming, og vil inkludere sentrale aktører i utviklingen av mulige modeller. Dette vil blant annet skje ved en ny innspillskonferanse 11. juni.