Skolebesøk på Charlottenlund videregående skole

Utvalget besøkte Charlottenlund videregående skole og møtte både elever, lærere, elevtjenesten og skolens ledelse. Vi hadde en spennende og innholdsrik dag hvor vi fikk høre litt om elevenes bakgrunn for de valgene de hadde tatt og hva som motiverer dem til innsats. Vi snakket om valgfrihet i fag, både innenfor studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogram, om elevene oppfatter opplæringen som relevant for sine interesser og den kompetanse de skal oppnå, og ikke minst hvordan møtet med arbeidslivet er.

Vi takker Charlottenlund for deres gjestfrihet og at de ga oss en dag vi hadde stort utbytte av.

Lærelyst, motivasjon og trivsel

Kjersti Wæge, leder for senter for matematikk i opplæringen holdt et innlegg om motivasjon i opplæringen.

Du kan se presentasjonen her: Hva sier motivasjonsforskningen?

I mandatet står det at videregående opplæring skal gi elevene en opplæring som fremmer lærelyst, motivasjon og trivsel. Utvalget drøftet saken i lys av mandatet og om det er noe ved strukturen og innholdet som kan tenkes å fremme eller hemme lærelyst, motivasjon og trivsel i videregående opplæring.

Utvalget var opptatt av at lærelyst, motivasjon og trivsel er viktige tema og at utvalget og sekretariat må jobbe videre med hvordan dette vi skal presentere og drøfte det i delinnstillingen.

Å være yrkesforberedt

Utvalgsmedlem Anna Hagen Tønder holdt et innledende innlegg om den norske fag- og yrkesopplæringen.

Du kan se presentasjonen her: Norsk yrkesutdanning- styrker og svakheter i et livslangt perspektiv

Utvalgets mandat sier at utvalget skal vurdere om dagens modell for videregående opplæring tilfredsstiller arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse. Utvalget drøftet de kravene som i dag stilles til yrkeskompetanse. Blant annet roller og ansvar i opplæringsløpet på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, fellesfagenes plass og rolle og de ulike løpene som finnes gjennom videregående opplæring frem til yrkeskompetanse. Utvalget diskuterte også 2+2-modellen versus andre modeller, alternativ Vg3 i skole for de som ikke får læreplass, og tema som påbygging til genrell studiekompetanse og såkalt dobbeltkompetanse.

Frafall

I utvalgets mandat står det at utvalget skal vurdere om videregående opplæring har en struktur og et innhold som legger til rette for at flest mulig fullfører videregående opplæring. Utvalget mente det var viktig  å benytte begrepet “gjennomføring”  i stedet for “frafall”. Utvalget ønsket å se nærmere på definisjonen av gjennomføring, blant annet fordeler og ulemper med dagens telletidspunkt som er gjennomført 5 år etter påbegynt videregående. Utvalget understreket videre at ikke alle elever vil klare å gjennomføre videregående opplæring, og at strukturen også må ivareta disse ungdommene. Utvalget var opptatt av å få mer kunnskap om gjennomføring på påbygging, om det er visse fag elevene strever mer med enn andre og hvordan elever som bor på hybel eller lignende klarer seg.

Fagskoler

I mandatet til utvalget står det at utvalget skal drøfte om dagens modell for videregående opplæring tilfredsstiller arbeidslivets- og samfunnets behov for kompetanse. Utvalget ønsker at delinnstillingen skal ha med en omtale av fagskolene som viktige for rekrutteringen til fag- og yrkesopplæringen og som arena for kompetanseutvikling og karrierevei for elever som har gjennomført videregående opplæring.