Roller og ansvar

I utvalgets mandat står det at utvalget skal vurdere behovet for endringer i ansvarsfordelingen mellom nasjonale myndigheter, skoleeier og arbeidsliv.

Utvalget diskuterte styrker og svakheter ved dagens ansvarsdeling, med vekt på fylkeskommunens rolle og ansvar for opplæringsløpet. I dag har fylkeskommunene et lokalt handlingsrom som de i ulik grad tar i bruk. Utvalget fremhevet at regionreformen vil kunne bety at videregående opplæring vil kunne få nye oppgaver gjennom å tilby kompetanseutvikling til større deler av befolkningen. Videre diskuterte utvalget behovet for godt og tett samarbeid mellom skole og arbeidsliv og høyere utdanning.

 

Utkast til NOU-tekst

Store deler av møtet gikk med til å diskutere utkast til NOU-tekst. Basert på denne diskusjonen har sekretariatet laget en disposisjon for neste utkast som utvalget skal diskutere i august. Disposisjonen for kapittel 2-5 kan du se under. Vi gjør oppmerksom på at kapitteltitlene er arbeidstitler og at det vil skje både større og mindre endringer etter neste utvalgsmøte.