Fremtidens videregående opplæring

Videregående opplæring i andre land

Hva vil det si å være studieforberedt?

En av oppgavene til utvalget er å vurdere om videregående opplæring tilfredsstiller arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse. I utvalgets mandat står det videre at videregående opplæring skal gi elevene en opplæring som fremmer lærelyst, motivasjon og trivsel og at utvalget skal vurdere om opplæringen bidrar til det i dag. Utvalget diskuterte hva det vil si å være studieforberedt og hvem som skal definere hva som ligger i dette begrepet. Utvalget diskuterte også utviklingen i bruk av spesielle opptakskrav til høyere utdanning, generell studiekompetanse og hva vi vet om hvor studieforberedt elever er etter å ha fullført videregående opplæring.

Voksne i videregående opplæring

I utvalgets mandat står det at utvalget skal vurdere hvordan man best mulig kan legge til rette for at voksne skal kunne oppnå studiekompetanse/fagbrev/yrkeskompetanse.  I diskusjonen pekte utvalget på at det er store forskjeller mellom fylkeskommunenes tilbud til de voksne, og at det er noen særskilte utfordringer knyttet til tilbudet til innvandrere med dårlige norskkunnskaper.